Mathematic

mathematics practice test / quiz and need a reference to help me learn.

Requirements:
Pyetje per test (lageshtia e ajrit , dukurite molekulare dhe ligjet e termodinamikes )
1.Ҫfar quhet avullim ? Cilet jane menyrat sipas te cilave ndodh procesi I avullimit ?
2. Si sqarohet procesi I avullimit me ajrosje dhe me vlim ne baze te teorise kinetike –molekulare ?
3. Cilet jane faktoret qe ndikojne ne procesin e avullimit me ajrosje ?
4. Cili eshte dallimi kryesor mes procesit te avullimit me ajrosje dhe me vlim?
5. Ҫfar quhet vlim ? dhe cilet jane faktoret kryesor qe ndikojne ne procesin e vlimit ?
6. Ҫfar paraqet pika e vlimit ?
7. Si ndikon shtypja ne piken e vlimit te lengjeve ?
8. Ҫfar quhet kondenzim ?Cilet jane kushtet nen te cilat procesi I kondenzimit ?
9. Ҫfar quhet avull I ngopur dhe I pangopur ?Cili ka karakteristikat me gazin ideal ?
10.Prej se varet ngopja e avullit ?
11. Ҫparaqet gjendja krike e avullit ?
12. Ҫfar quhet lageshti e ajrit ? Cilat jane faktoret qe ndikojne ne lageshtine e ajrit ?
13. Ne cilat vende lageshtia e ajrit eshte me e madhe ?
14. Si paraqiten rreshjet atmosferike ?
15. Ҫfar paraqet lageshtia maksimale ,absolute dhe relative ?
16. Me cilat madhesi mund te shprehet lageshtia maksimale , absolute dhe relative ? Cilat nga keto tregojne vleren me te sakte per matjen e lageshtise ajrit ?
17. Ҫparaqet pika e veses ? Ҫfar vlerash ka temperatura dhe shtypja kur pika e veses ?
18. Kur lageshtia relative eshte me e madhe ? Cilat jane efektet qe shkaktohen nga lageshtia e ajrit ?
19. Ҫfar eshte e domosdoshme sipas Endrijus qe te lengezohet nje substance ?
20. Cilet jane mjetet per matje te lageshtise se ajrit dhe ku bazohet puna e tyre ?
21 . Ҫkupton me tension siperfaqesor ?Pse ndodh qe te paraqitet kjo dukuri ne siperfaqen e lire te lengut ?
22. Ҫjan forcat e tensionit siperfaqesor ? Cili eshte drejtimi I ketyre forcave kur siperfaqja e lir e lengut eshte e rrafshte dhe kur eshte e lakuar . Cila eshte vetia e ketyre forcave ?
23. Prej se varet madhesia e forcave te tensionit siperfaqesor ? Shkruaj formulen !
24. A ka vlere te njejte koeficienti I tensionit siperfaqesor per te gjitha lengjet ? Formula dhe njesia !Ne pergjithesi prej se varet vlera e koeficientit siperfaqesor ?
25. Defino koeficientin e tensionit siperfaqesor nepermjet punes qe kryejne forcat e tensionit siperfaqesor per te zmadhuar siperfaqen e lire te lengut ! Shkruaj formulen !
26. Me zmadhimin e siperfaqes se lire te lengut , a zmadhohet largesia mes molekulave te lengut ? Nese jo , jep pergjigjen perkatese !
27. Me se eshte e barabarte energjia e pergjithshme qe do te harxhohej per zmadhimin e siperfaqes se lire te lengut ? A do te harxhohej e njejta energji gjate zvogelimit te saj ?
28. Ҫjane substancat active ? permend ndonje shembull te ketyre substancave qe ndikojne ne zmadhimin ose zvogelimin e koeficientit te tensionit siperfaqesor .
29. Nese nje cop qelqi nxiret nga uji ai duket I lagur porn ese nxiret nga zhiva ai nuk duket I lagur . Si sqarohet kjo ?
30 Defino dukurine e lagies dhe moslagies ?
31. Siperfaqja e lire e lengut gjate takimit me muret e enes eshte e lakuar . Shpjego pse ?Ҫfar drejtimi ka rezultantja e forcave te tensionit siperfaqesor te lengut ?
32. Defino shtypjen e Laplasit !Prej se varet ajo ? Prej se varet ajo ?Shkruaj formulen !Kur e zmadhon dhe e zvogelon shtypjen kohesione ?
33. Ҫfar kupton me dukuri kapilare dhe ҫfar quhet gyp kapilar ? Si shpjegohen keto dukuri dhe kur vin ne shprehje ? Shkruaj formulen per lartesine e lengut gjate ngjitjes ose renies se nivelit te lengut ne gypa kapilar dhe trego prej se varet ajo ?
34 . Ҫfar paraqet kendi prekes ?Sa duhet te jete ai ne menyre qe te kemi lagie ose moslagie te mureve te enes ?
35.Ҫfar studion termodinamika ? Ҫfar jane dukurite(process) termodinamike? Ҫfar lloj jane?
36. Ҫfar paraqet sistemi termodinamik dhe cilat madhesi fizike e percaktojne gjendjen e sistemit ?Kur thuhet se gjendja e sistemit ka ndryshuar ?
37.Ҫfar paraqet energjia e brendshme e nje sasie gazi ?
38. Ҫfar paraqet sasia e nxehtesise ?Kapaciteti termik dhe kapaciteti termik specific ? Formulat dhe njesite?
39. Ҫfar paraqet kalorimetri ? shkruaj barasvleresimin 1cal me 1 J(Xhul)!
40. Ҫfar paraqet energjia e brendshme e sistemit?Sheno formulen duke mar parasysh edhe gazin ideal ?
41. Ҫfar paraqesin shkallet e lirise ? Shkruaj formulat per energjine e brendshme per gazin nje atomic,dy dhe tre e me teper !
42. Kur kryen pune nje sasi e caktuar gazi ideal . Mundohu te nxjerresh formulen per punen e gazit ! Trego prej se varet ajo ?Kur eshte puna positive dhe kur eshte negative ?
43. Nxire formulen per punen e gazit ideal gjate izoprocesve ?Jep specifikat per ҫdo process ?
44. Ҫjane proceset adiabatike ?Zbato parimin e pare te termodinamikes te proceset adiabate ! Shkruaj specifikat per kete rast !
45. Si sqarohet dallimi mes nje procesi adiabat dha izoterm ?
46. Per sa ndryshon temperatura gjate proceseve adiabate varet nga ndryshimi I vellimit . Shkruaj formulen qe lidh keto dy madhesi te proceset adiabate ? Ҫfar paraqet konstanta e Poasonit ? Shkruaj formulen !
47. Ҫfar thot ligji I Poasonit per proceset adiabate ? Me cilin ligj te gazet ideale ka ngjajshmeri ky ligj dhe sqaro pse ?
48. Shkruaj formulen per punen gjate procesit adiabat !
49. Ҫthot parimi I pare I termodinamikes ? Cilin ligj e paraqet ky parim?Formula !
50. Ҫfar do te thote ,,makine perpetum mobile “e rendit te pare ?
51 zbato parimin e pare te termodinamikes te izoproceset ? Jep sqarime per secilin process !
52. Ҫjane makinat termike ? Llojet dhe pjeset kryesore ?Keficienti I veprimit te dobishem ! Formula !Prej se varet ai?
53. Shkruaj formulen per parimin e pare te termodinamikes te makinat reale dhe ato ideale ?
54. Ҫfar thot parimi I dyte I termodinamikes ? Thuaj disa formulime te parimit te dyte te termodinamikes?
55.Si e definon entropin Kllausius ? Ҫfar vlere ka entropia te proceset ideale dhe reale ?
Detyra per ushtrime !
1.Gazi ideal nje atomic me vellim 2l eshte nen shtypje 5000 Pa . Te llagaritet energjia e brendshme e ketij gazi ne kete gjendje ?
2. Atomi I hidrogjenit leviz ne menyre translatore me shpejtesi . Te percaktohet impulsi I atomit te hidrogjenit ?
3. Gjate zgjerimit adiabatic te azotit me mase 20 g kryhet pune prej 148.6 J .Per sa eshte zvogeluar per sa eshte zvogeluar temperatura e tij nese termokapaciteti specifik per azot ne vellim constant eshte : ?
4. Oksigjeni me mase 10 g gjendet ne temperature 283 K . Te llogaritet energji e brendshme e oksigjenit ne kete temperature ?
5. Njemol gaz dy atomic ndodhet I mbyllur nen shtypje 2 bar dhe vellim 5 l . Sa eshte energjia kinetike translatore e gazit ?
6. Sa eshte energjia e brendshme per 10 g ajer ne temperature ?
7. Sa eshte energji kinetike rrotulluese per 10 g azot ne temperature ?
8. Ne nje ene me vellim ndodhe ajer nen shtypje 1000 Pa . Te llogaritet energjia e brendshme e ajrit ne menyre qe shtypja te beher 3 here me e madhe ?
9. 3 mol hidrogjen gjendet ne temperature 300 K . Duke mbajtur shtypjen konstante llogarit punen gjate zgjerimit , ndryshimin e energjise se brendshme dha sasine e nxehtesise qe I eshte dhene gazit ?
10. 0.2 mol e gazit tre atomic nxehet per 20 K . Te llogaritet puna e kryer e nga gazi si dhe energjia e brenshme e tij ?
11. Nje makine ideale termike punon sipas ciklit Karno . Gjate ҫdo cikli mer sasi nxehtesie 2.5 kJ . Temperatura e ngrohesit eshte 400 K ndersa e ftohesit 300 K . Te llogaritet puna qe kryen makina gjate nje cikli dhe sasia e nxehtesise qe I dorezohet ftohesit ?
12. Makina ideale termike punon sipas ciklit Karno . Sa eshte koeficienti I veprimit te dobishem I makines nese gjate nje cikli eshte kryer pune 5k J kurse ftohesit I dorezohet sasi nxehtesie 15 kJ ?
13. Gypi kapilar vertikalisht zhytet ne alkool me ҫrast niveli I alkoolit ngritet deri ne lartesi 15.5 mm . Rrezja e brendshme e gypit kapilar eshte 0.4mm kurse dendesia e alkoolit eshte . Sa eshte koeficienti I tensionit siperfaqesor per alkool?
14. Deri ne ҫlartesi do te ngjitet uji ne gypin kapilar prej qelqi me rreze 1mm nese dendesia e ujit eshte dhe koeficienti I tensionit siperfaqesor ?
15. Sasia e nxehtesise prej 218 J te llogaritet ne kalori ?
16. Sasia e nxehtesise 260 cal te llogaritet ne Xhul (J)?

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *